Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van de advocaat (www.kompas-advocatuur.nl) en zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen partijen. Deze voorwaarden gelden ook voor personen die betrokken zijn bij het vervullen van de opdracht of die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

Opdracht

 1. De advocaat, en niet de onder zijn verantwoording opererende medewerkers, is de enige contractuele wederpartij oftewel opdrachtnemer van de klant. De klant wordt geacht de opdracht ook aan door de advocaat voor de klant ingeschakelde derden te hebben gegeven. De advocaat is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens de klant een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.
 2. De advocaat zal zich inspannen de overeenkomst met de klant met zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De advocaat neemt uitsluitend deze inspanningsverplichting op zich en kent geen resultaatsverplichting.
 3. De klant zal aan de advocaat gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken, die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 4. Het is de advocaat toegestaan om de opdracht tussentijds neer te leggen, onder meer in het geval van een verschil van inzicht tussen de advocaat en opdrachtgever over de in een dossier te hanteren aanpak. De advocaat is in voorkomend geval geen vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.

Beloning

 1. De beloning voor de opdrachtnemer wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren maal de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte kosten. Afwijkende prijsafspraken kunnen uitsluitend voorafgaand en schriftelijk worden gemaakt. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de klant een voorschot op de beloning te verlangen. Indien een gevraagd voorschot voor griffierechten niet tijdig door de klant betaald is, mag de opdrachtnemer zijn werkzaamheden opschorten en/of zich voor risico van de klant terugtrekken van de zaak.
 2. De klant dient declaraties van de opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. De klant heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij een tekortkoming van de klant vervalt het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden en is betaling direct opeisbaar door de opdrachtnemer. Na verval van de factuurdatum geldt een vertragingsrente van 1% per maand.
 3. Alle buitengerechtelijke kosten van de opdrachtnemer die verband houden met de invordering van zijn vorderingen komen voor rekening van de klant.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht hetgeen deze voorwaardelijk of redelijkerwijs voorzienbaar van de klant te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen de opdrachtnemer aan de klant verschuldigd is of redelijkerwijs zal worden.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door de opdrachtnemer afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), opgeteld bij het bedrag van het eigen risico van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.
 2. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de opdrachtnemer en de klant door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en documenten delen. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen, mits beide partijen alles doen dat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s op het verspreiden van virussen, het lekken van data en het prijsgeven van wachtwoorden en dergelijke.

Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst en alle andere verbintenissen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de advocaat.